KARAKOVAN BALI

Karakovan balý, Erzurum yöresinin doðal bitki örtüsünde olan kestane,ýhlamur ve kumar çiçek özlerinin, oyulmuþ aðaç kütüðünün içinde hiçbir yapay mum kullanýlmadan toplanmasýyla oluþturulan doðal bir baldýr.Aromasý ve yoðunluðu nedeniyle sonderece kaliteli bir baldýr. Türkiye'de tek bir bölgeden ve 1200 rakýmlý yüksek yaylalardan alýnan sýnýrlý miktarda üretilmektedir. Ayný balý bir sonraki parti için bulmak bile imkansýzdýr. Karakovan olarak adlandýrýlan bu bal %100 doðaldýr. Özellikle iyileþtirici ve antiseptik(mikroplara karþý korumasý) olmasýyla bilinmektedir. Ayrýca yanýk tedavisinde, ülser, boðaz ve göz enfeksiyonlarýnda çok etkili olduðu klinik denemelerle kanýtlanmýþtýr.
 

  • Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði Bal Tebliði'ne uygundur.
  • Hiçbir ýsýl iþlem uygulanmadan Doðal haliyle Kavanozlanmaktadýr. Doðru bal kaynatýlmamýþ olan baldýr.
  • Ürünlerimiz; Rize Ýl Tarým Laboratuvarýnda analiz edildikten sonra satýþa sunulmaktadýr.
  • Zirai ilaçlarýn kullanýlmadýðý ortamda üretilen ürünlerimizi ailecek güvenle kullanýn.