KARMA BAL

Karma balýmýzý Kestane balý hasadýný yaptýktan sonra arýlarýmýzýn býraz daha kestane balý üretmesini bekleyip, ürettiði kestane balýný almadan çiçek balý merasýna gideriz. Bu sayede Kestane balý ve Çiçek balý karýþýmý güzel ve þifalý bir bal oluþtururuz.
 

  • Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði Bal Tebliði'ne uygundur.
  • Hiçbir ýsýl iþlem uygulanmadan Doðal haliyle Kavanozlanmaktadýr. Doðru bal kaynatýlmamýþ olan baldýr.
  • Ürünlerimiz; Rize Ýl Tarým Laboratuvarýnda analiz edildikten sonra satýþa sunulmaktadýr.
  • Zirai ilaçlarýn kullanýlmadýðý ortamda üretilen ürünlerimizi ailecek güvenle kullanýn.