KESTANE BALI

Kestane balý, Rize yöresinin doðal bitki örtüsünde olan kestane aðacýnýn çiçek özlerinin toplanmasýyla oluþturulan, özellikle iyileþtirici ve antiseptik(mikroplara karþý korumasý) olmasýyla bilinmektedir. Ayrýca yanýk tedavisinde, ülser, boðaz ve göz enfeksiyonlarýnda çok etkili olduðu klinik denemelerle kanýtlanmýþtýr. Tazeyken buruk ve acýmsý tattadýr. Niþasta, sakaroz, protein, kalsiyum, fosfor ve A vitamini zenginidir. Enerji verici özelliði nedeniyle sporculara ve büyüme çaðýndaki çocuklara önerilir. 
 

  • Türk Gýda Kodeksi Yönetmeliði Bal Tebliði'ne uygundur.
  • Hiçbir ýsýl iþlem uygulanmadan Doðal haliyle Kavanozlanmaktadýr. Doðru bal kaynatýlmamýþ olan baldýr.
  • Ürünlerimiz; Rize Ýl Tarým Laboratuvarýnda analiz edildikten sonra satýþa sunulmaktadýr.
  • Zirai ilaçlarýn kullanýlmadýðý ortamda üretilen ürünlerimizi ailecek güvenle kullanýn.