Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Binlerce yıldan beri önemini koruyan bal, balar?lar?lar? taraf?ndan bitkilerden depolanan nektardan yap?larak, yine onlar taraf?ndan g?da için depo edilen, tatl? ve yap??kan bir s?v?d?r. Bal?n di?er bir tan?m?n? da ?öyle yapabiliriz: Bal, balar?lar? (Apis Mellifera ve A. Dorsata) taraf?ndan toplanan, de?i?tirilen ve gömeçlerde depo edilen, bitkilerin nektar ve sakarin salg?lar?d?r.

Ar?, çiçeklerden nektar denilen bal özünü emdi?i zaman sakaroz, glukoz, fruktoz, çok miktarda su, enzimler, vitaminler, baz? azotlu maddeler ve asitlerden meydana gelen bir s?v?y? kursa??nda toplam?? olur. Ancak enzimlerden, vitaminlerden, asitlerden ve baz azotlu maddelerden hangilerinin nektardan geldi?i, hangilerinin ar? taraf?ndan eklenmi? olabilece?i kesinlikle bilinmemektedir. Nektar?n kat? madde oran? çe?itli bitkilere göre %3-76 gibi oranlarda, büyük ölçüde farkl?l?klar göstermektedir. Asitler ve vitaminler gibi, bal?n bile?iminde bulunan di?er maddelerin kaynaklar? hakk?nda pek az ?ey bilinmekle beraber, bal?n aminoasitlerinin ve vitaminlerin bir k?sm?n?n polenden geldi?i san?lmaktad?r. Filtre s?ras?nda, baldaki vitaminlerde bir azalma görülmesi de bu fikri do?rulamaktad?r.

Ar? kovana do?ru yola ç?kt??? andan itibaren, bal kesesi, yani kursakta toplanan bal özü, bala dönü?meye ba?lar. Ar?n?n kursa??nda bulunan en önemli enzim olan sakaroz, bal özündeki sakarozu, fruktoz ve glukoza çevirir. Sakarozun parçalanmas?yla maltoz, izomaltoz ve erloz gibi di?er baz? ?ekerler de meydana gelmektedir. Bu da, baldaki ?eker miktar?n?n artmas?na yol açar. Kovana gelen ar?, kursa??ndaki bal özünü ya bir petek gözüne ya da bir arkada??n?n a?z?na bo?alt?r. Arkada?? bunu, buharla?may? sa?layacak bir s?cakl?kta tutulan pete?in üst gözlerine ta??r. Burada zamanla bal koyula?acak ve erginle?ecektir. Erginle?mi? bal kokuludur, lezzetlidir ve uzun süre bozulmadan saklanabilir. Erginle?memi? bal ise, çabuk kristalle?ir.

Balar?s?n?n en önemli ürünü olan bal, çok eski zamanlardan beri de?eri kesinlikle kabul edilen k?ymetli bir besin maddesidir. Tarih öncesi insan?, biraz bal elde etmek için a?aç kovuklar?n? veya kaya kovuklar?n? yoklay?p, bu arada meydana gelebilecek ar? hucumunu ve sokulmay? göze al?rken, kar??l???nda elde edece?i bal?n buna de?ece?ini hissetmi? olmal?d?r. Ancak bugün bile, bir çiçe?in bal özünün, nas?l bala dönü?tü?ünü kesinlikle söyleyemiyoruz.