Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Binlerce yýldan beri önemini koruyan bal, balarýlarýlarý tarafýndan bitkilerden depolanan nektardan yapýlarak, yine onlar tarafýndan gýda için depo edilen, tatlý ve yapýþkan bir sývýdýr. Balýn diðer bir tanýmýný da þöyle yapabiliriz: Bal, balarýlarý (Apis Mellifera ve A. Dorsata) tarafýndan toplanan, deðiþtirilen ve gömeçlerde depo edilen, bitkilerin nektar ve sakarin salgýlarýdýr.

Arý, çiçeklerden nektar denilen bal özünü emdiði zaman sakaroz, glukoz, fruktoz, çok miktarda su, enzimler, vitaminler, bazý azotlu maddeler ve asitlerden meydana gelen bir sývýyý kursaðýnda toplamýþ olur. Ancak enzimlerden, vitaminlerden, asitlerden ve baz azotlu maddelerden hangilerinin nektardan geldiði, hangilerinin arý tarafýndan eklenmiþ olabileceði kesinlikle bilinmemektedir. Nektarýn katý madde oraný çeþitli bitkilere göre %3-76 gibi oranlarda, büyük ölçüde farklýlýklar göstermektedir. Asitler ve vitaminler gibi, balýn bileþiminde bulunan diðer maddelerin kaynaklarý hakkýnda pek az þey bilinmekle beraber, balýn aminoasitlerinin ve vitaminlerin bir kýsmýnýn polenden geldiði sanýlmaktadýr. Filtre sýrasýnda, baldaki vitaminlerde bir azalma görülmesi de bu fikri doðrulamaktadýr.

Arý kovana doðru yola çýktýðý andan itibaren, bal kesesi, yani kursakta toplanan bal özü, bala dönüþmeye baþlar. Arýnýn kursaðýnda bulunan en önemli enzim olan sakaroz, bal özündeki sakarozu, fruktoz ve glukoza çevirir. Sakarozun parçalanmasýyla maltoz, izomaltoz ve erloz gibi diðer bazý þekerler de meydana gelmektedir. Bu da, baldaki þeker miktarýnýn artmasýna yol açar. Kovana gelen arý, kursaðýndaki bal özünü ya bir petek gözüne ya da bir arkadaþýnýn aðzýna boþaltýr. Arkadaþý bunu, buharlaþmayý saðlayacak bir sýcaklýkta tutulan peteðin üst gözlerine taþýr. Burada zamanla bal koyulaþacak ve erginleþecektir. Erginleþmiþ bal kokuludur, lezzetlidir ve uzun süre bozulmadan saklanabilir. Erginleþmemiþ bal ise, çabuk kristalleþir.

Balarýsýnýn en önemli ürünü olan bal, çok eski zamanlardan beri deðeri kesinlikle kabul edilen kýymetli bir besin maddesidir. Tarih öncesi insaný, biraz bal elde etmek için aðaç kovuklarýný veya kaya kovuklarýný yoklayýp, bu arada meydana gelebilecek arý hucumunu ve sokulmayý göze alýrken, karþýlýðýnda elde edeceði balýn buna deðeceðini hissetmiþ olmalýdýr. Ancak bugün bile, bir çiçeðin bal özünün, nasýl bala dönüþtüðünü kesinlikle söyleyemiyoruz.