Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Organik bal, üretim aþamasýnda kimyasal etkiye maruz alanlardan uzakta arýlarýn çiçek meralarýnda yayýlmasý ile elde edilen baldýr. Organik bal, çiçek nektarýndan elde edilen doðallýðýna ilaveten kimyasal kalýntýlardan da temiz olduðunu ifade eder. (zirai ilaçlar, her türlü çevre kirliliði ve arý ilaçlarý) Organik arýcýlýk belirli þartlara baðlanarak kontrol altýnda yapýlan bir faaliyettir. Bunun belli baþlý þartlarý þunlardýr. Tarým Bakanlýðýnýn yetki verdiði Sertifikasyon kuruluþlarýndan birisi ile sözleþmeli olarak kontrolü altýnda faaliyetin yürütülmesi zorunludur. Arýcýlýk malzemeleri tamamen doðal malzemelerden oluþmaktadýr. Kovanlar bitkisel orijinli boya veya bitkisel yaðlarla boyanmaktadýr. Zirai üretim yapýlan yerlerden en az 3 km mesafede tabii meralarda üretim yapýlmaktadýr. Arý için kullanýlan ilaçlarýn bitkisel orijinli ilaçlardan olmasý zorunludur. Bunun için kekik yaðý, nane yaðý vs. kullanýlmaktadýr. Arýcýlýk için kullanýlan bütün girdiler bitkisel orijinli organik olmak zorundadýr.