Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Organik bal, üretim a?amas?nda kimyasal etkiye maruz alanlardan uzakta ar?lar?n çiçek meralar?nda yay?lmas? ile elde edilen bald?r. Organik bal, çiçek nektar?ndan elde edilen do?all???na ilaveten kimyasal kal?nt?lardan da temiz oldu?unu ifade eder. (zirai ilaçlar, her türlü çevre kirlili?i ve ar? ilaçlar?) Organik ar?c?l?k belirli ?artlara ba?lanarak kontrol alt?nda yap?lan bir faaliyettir. Bunun belli ba?l? ?artlar? ?unlard?r. Tar?m Bakanl???n?n yetki verdi?i Sertifikasyon kurulu?lar?ndan birisi ile sözle?meli olarak kontrolü alt?nda faaliyetin yürütülmesi zorunludur. Ar?c?l?k malzemeleri tamamen do?al malzemelerden olu?maktad?r. Kovanlar bitkisel orijinli boya veya bitkisel ya?larla boyanmaktad?r. Zirai üretim yap?lan yerlerden en az 3 km mesafede tabii meralarda üretim yap?lmaktad?r. Ar? için kullan?lan ilaçlar?n bitkisel orijinli ilaçlardan olmas? zorunludur. Bunun için kekik ya??, nane ya?? vs. kullan?lmaktad?r. Ar?c?l?k için kullan?lan bütün girdiler bitkisel orijinli organik olmak zorundad?r.