Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen
 
Bal bakteri barýndýrmaz. Bütün canlýlarýn yaþamlarýný devam ettirebilmek için bir miktar neme ihtiyacý vardýr. Bakteriler balla temas ettiklerinde nemden yoksun kalýr ve yok olurlar ayrýca balýn asidik tepkisi de bakterilerin yaþamasý için uygunsuz bir ortam oluþturur.

Ýnsan vücudunu etkileyen birçok mikroorganizma balda yok olur. Bal içinde bakteri barýndýrmamakla kalmaz ayný zamanda bir bakteri yok edici olarak kullanýlýr. Örneðin Antibiotiklere karþý dirençli olduðu bilinen MRSA ( Metisiline Reziztans Staf Aureus) bakterisinin bala karþý koyamadýðý tespit edilmiþtir.

Dr. W.Sackett bal sayesinde tifo mikroplarýný 48 saat içinde yok etmiþtir. Dizanteri mikroplarý 10 saat içinde ölmüþtür. (Murray Hayt ,The World of Bees ,Coward Mcnann Inc ,N.Y. s.185 )

Vücutta kemik ve diþlerin teþekkülünde önemli rol oynayan minerallerin balda bulunuþu kansýz kalmýþ þahýslar, büyüme ve geliþme çaðýndaki gençler ve her yaþta insanlarýn beslenmelerinde önemli rol oynamaktadýr.

Balda þimdiye kadar oniki deðiþik enzim olduðu saptanmýþtýr. Enzimsiz yaþam mümkün olmazdý enzimler bütün biyokimyasal süreci organize eder, yönetir, düzene koyar ve hýzlandýrýr hastalýklarý iyileþtirir. Balýn içerdiði Magnezyum damarlarda kanýn pýhtýlaþmasýný önler,ayrýca stresin olumsuz etkilerinden korur. Potasyum baðýrsak adalelerinin faaliyetini hareketlendirir. Ayrýca sindirim için polenlerde önemlidir. Araþtýrmalarda alýnan sonuca göre çiçek polenleri ince barsak mukozasýnda dolaþýmý hareketlendirir. Dahasý balý yedikten 20 dk. Sonra baðýrsak cidarýnýn baðýþýklýk sistemini kuvvetlendiren ve besinler yoluyla alýnan zararlý maddelerin etkisinden koruyan maddeler barsakta serbest býrakýlmasýnda etkili olur .Balda ayrýca vücudun ancak az miktarda üretebildiði Chocin maddesi vardýr. Bu nedenle bu madde vücuda günde iki,üç gram verilmelidir. Chocin karaciðerin yað metabolizmasýný ayarlar ve bu organýn yað baðlamasýný önler. (http://www.genetikbilimi.com/genbilim/dogalilacbal.html)

Amerikan Dental Araþtýrmalar Birliðinin Ýllinois Chicago da düzenlenen ‘Oral Saðlýk Ýçin Yararlý Yiyecekler’ konulu sempozyumda, balýn diþ çürüðünü önlediði ortaya konmuþtur.Yeni Zelenda Waikata Üniversitesi Biyokimya uzmaný Bal Araþtýrma Ünitesi baþkaný Doç. Dr.Peter Molan diþ çürüðünden sorumlu bakterilerden Streptococcus mitis, Streptococcus Sabrinus ve Lactobacillus casii'nin ürettikleri asit miktarýný balýn önemli ölçüde azalttýðýný belirtmiþtir. Bu durumun balýn dental plaktaki dextran üretimini engellediðinden kaynaklandýðý ve baldaki bir enzimin Hidrojen Peroksit ürettiði görülmüþ bunun balýn antibakteriyel etkisini artýracaðýný böylece diþetinin enflamatuar enfeksiyonlarýnýn tedavisinde balýn bu etkisinden faydalanýlabileceði bildirilmiþtir. Anti enflamatuar kompenentleri sayesinde þiþliði ve aðrýyý azaltan özelliði ile balýn yaralarý iyileþtirme konusunda mükemmel +bir sonuç verdiði saptanmýþtýr. (http://www.dentalgazete.com/)

Rota Virüs, E.Coli, Salmenalla gibi mikroorganizmalarýn sebep olduðu, ani ishal ve kusmalarla baþlayan AKUT GASTROENTERÝT’in yýlda 0-5 yaþ arasý 500 milyon çocuðu ölümle tehdit ettiði belirtilmektedir. Son elli yýldýr ishalli hastalara serum takýlýyor, hasta damar yoluyla tedavi ediliyordu. Bunun pýhtý oluþmasý ve herhangi bir damarý týkamasý gibi sakýncalarýnýn olduðu belirtilmektedir. Son zamanlarda Oral Rehidratasyon mayil denen þekerli, tuzlu solüsyonlar ile çok iyi netice elde ettiler. Ýshalli bir çocuðun aç býrakýlmasý çocuðun ölmesine sebep olabilir.Oral tedavi Dünya Saðlýk Teþkilatý tarafýndan bütün dünyaya asrýn buluþu olarak tavsiye edilmiþ olup Brýtish Medical Journal adlý dergide yayýnlanan bir makalede de Þeker yerine bal kullanmayý tavsiye etmiþtir. (Mustafa ÖZER,Alternatif týp ve þifa sofrasý,ÝSTANBUL)

Yukarýda birkaç örneði verilen pekçok bilimsel araþtýrmalar sonucunda Bal gerek içinde barýndýrdýðý vitaminler ve minerallerle gerekse yapýsal özellikleri sebebiyle insanlar için tam bir þifa kaynaðý olduðu tespit edilmiþtir. Yaklaþýk balýn 500 hastalýða faydalý olduðu belirtilmiþtir. Ýþte Balýn faydalarýndan birkaçý:

ÝYÝ BÝR KORUYUCUDUR: Antibakteriyel özelliðinden dolayý içinde birçok gýda bozulmadan saklanabilir.

MÝDEYE KUVVET VERÝR: Baldaki þeker emilimi en kolay olan þeker olmasý ve Hazmý gerektirmediðinden kolayca kana geçer. Ve midedeki fazlalýklarý dýþarý atar.

KANSIZLIÐI GÝDERÝR: Kan yapýcý özelliðinin yanýnda hastalýktan yeni kalkmýþlara kuvvet verir.

DAMARLARI AÇAR: Diðer þekerlerin oksine okisjen ile reaksiyona girdiðinde tam yanma meydana geldiði için kanda daha az atýk madde býrakýr. Kalp adelesine faaliyet ve zindelik vermesiyle Kalp Hastalarýna faydalýdýr.

ROMATÝZMA:Romatizmal hastalýklarda haricen kullanmak hastayý kýsa sürede iyileþtirir.

ALERJÝ: Alerjik vakýalarda pahalý ve zahmetli tedavilerin yerini alacak bir alternatif tedavidir.

AÐRI DÝNDÝRÝCÝ: Balýn bilhassa buharý aðrý ve sýzýyý birkaç dakika içinde dindirmeye baþlar.

ÝÞTAH AÇICI: Ýhtiva ettiði A,B,C, ve diðer vitaminler ve mineraller insana zindelik verir.

DOÐAL DÝÞ MACUNU: Diðer tatlý ve meyvelerin zýttý bal diþleri ve diþ etlerini temizleyip parlatan bir macundur. Diþleri ve diþ etlerini mikroplardan korur,aðýzdaki yaralarý tedavi eder.

KABIZLIK: Bilhassa sýcak bal þerbeti kabýzlýðý kýsa sürede geçirir.

ÞÝÞMANLIK: Bal içerdiði enzimler sebebiyle þiþmanlýðý önler. Bilhassa ýlýk bal þerbetinin zayýflatýcý özelliði vardýr.

YARA ÝLTÝHAP GÝDERÝR: Bugün modern týpta ameliyat yaralarýnda bal kullanýldýðý bilinmektedir. Cavanagh ve BEAZLEY adlý araþtýrmacýlar balýn laboratuar þartlarýnda özellikle boðaz iltihaplarýnda kendini gösteren Kalbi Tutacoli mikroplarý ile Candida Albicans isimli mantarlar üzerinde balýn etkili olduðunu gözlüyorlar. Ýnhibin mikroplarýn üremesini de önler.

BALGAM SÖKTÜRÜR: Balgamý keser vücudun pis rutubetini giderir.

GÖZE FAYDALIDIR: Gözün görme gücünü arttýrýr. Nar suyu ile karýþtýrýlýp göze sürme gibi çekilirse gözün keskin görmesini saðlar.

KARIN AÐRISI: Karýn aðrýsýný geçirir. Bal þerbeti karýn aðrýlarýný çok kýsa bir sürede dindirir.

ÝDRAR: Söktürür. Mesane yollarýný temizler. Ýltihabýný giderir.

KÖPEK ISIRMASI’na karþý faydalýdýr. Köpek ýsýrýnca bal þerbeti içilir. Ve köpeðin ýsýrdýðý yere bal sürülür.Kuduz ihtimaline karþý týbbi tedbirler ayrýca alýnmalýdýr.

CÝLDÝ GÜZELLEÞTÝRÝR: Vücud bal ile oðulursa cilt yumuþar. Bitleri öldürür.

SAÇLAR’ ý besler. Saça sürülürse saçlarý yumuþatýr. Besler,uzatýr,parlaklýk ve canlýlýk kazandýrýr.

NEZLE’yi geçirir. Bal limonla veya sütle içilirse nezle için çok faydalýdýr.

VEREM: Özellikle çiçek balý gül ile karýþtýrýlýp sabah akþam yenirse akciðer yaralarý ve vereme çok faydalýdýr.

YANIKLAR: Bal zeytinyaðý ve gres yaðýyla karýþtýrýlýp yanan yerlere sürülürse acý,sýzý çekilmez. Yanýk kýsa sürede iyileþir. Yanýk izi kalmaz.

VARÝS’e faydalýdýr. Bal vücudda olan olan varis ve varis yaralarýna masaj yapýlarak sürülürse çok faydalýdýr.

KARACÝÐER: Bal karaciðer ve göðsü temizler. Baldaki ciholin karaciðerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yaðýn giderilmesi için harekete geçirir.

SARILIK: Balla salatalýk rendelenerek yenirse susuzluðu giderir. Kaný temizler. Sarýlýðý kýsa sürede iyileþtirir.

TERLEME’yi giderir. Bal mumu ile birlikte birkaç gün sakýz gibi çiðnenirse burun týkanýklýðý ve bundan dolayý meydana gelen terlemeyi giderir.

ÝSHAL’i durdurur. Soðuk bal þerbeti ishale çok faydalýdýr. Kýsa sürede durdurur.

ALACA: Alaca hastasý olanlar en az iki-üç ay sabah aç karnýna bir su bardaðý bal þerbeti içerse þifa görür.

KOLESTOL’ü düþürür. Yataðýný ýslatan çocuklar için gayet faydalýdýr. ÝLAÇLARIN YAN TESÝRÝ’ni önler. Zararlarýný nötüre eder. AKNE için iki çorba kaþýðý bal iki çorba kaþýðý süt limon suyundan oluþan karýþýmýn sürülmesi faydalýdýr. Büyüme çaðýndaki çocuklarýn ZEKA GELÝÞÝMÝ’ne azýmsanmayacak derecede olumlu etkisi vardýr. Ayrýca önemli ölçüde CÝNSEL GÜCÜ arttýrýcý özelliði vardýr.

*Daha önce kiþisel sitemde yayýnladýðýmda çok fazla okuyucu ve buna paralel olumlu tepki alan bu yazýnýn kaynaðýný maalesef hatýrlamýyorum. Internet’te yaptýðým araþtýrmada 2 farklý sitenin bu yazýyý (muhtemelen) benden alarak kullandýðýný gördüðüm için eðer doðru kaynaðý bilen varsa yazýya eklemekten memnuniyet duyarým.