Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen
 
Bal bakteri bar?nd?rmaz. Bütün canl?lar?n ya?amlar?n? devam ettirebilmek için bir miktar neme ihtiyac? vard?r. Bakteriler balla temas ettiklerinde nemden yoksun kal?r ve yok olurlar ayr?ca bal?n asidik tepkisi de bakterilerin ya?amas? için uygunsuz bir ortam olu?turur.

?nsan vücudunu etkileyen birçok mikroorganizma balda yok olur. Bal içinde bakteri bar?nd?rmamakla kalmaz ayn? zamanda bir bakteri yok edici olarak kullan?l?r. Örne?in Antibiotiklere kar?? dirençli oldu?u bilinen MRSA ( Metisiline Reziztans Staf Aureus) bakterisinin bala kar?? koyamad??? tespit edilmi?tir.

Dr. W.Sackett bal sayesinde tifo mikroplar?n? 48 saat içinde yok etmi?tir. Dizanteri mikroplar? 10 saat içinde ölmü?tür. (Murray Hayt ,The World of Bees ,Coward Mcnann Inc ,N.Y. s.185 )

Vücutta kemik ve di?lerin te?ekkülünde önemli rol oynayan minerallerin balda bulunu?u kans?z kalm?? ?ah?slar, büyüme ve geli?me ça??ndaki gençler ve her ya?ta insanlar?n beslenmelerinde önemli rol oynamaktad?r.

Balda ?imdiye kadar oniki de?i?ik enzim oldu?u saptanm??t?r. Enzimsiz ya?am mümkün olmazd? enzimler bütün biyokimyasal süreci organize eder, yönetir, düzene koyar ve h?zland?r?r hastal?klar? iyile?tirir. Bal?n içerdi?i Magnezyum damarlarda kan?n p?ht?la?mas?n? önler,ayr?ca stresin olumsuz etkilerinden korur. Potasyum ba??rsak adalelerinin faaliyetini hareketlendirir. Ayr?ca sindirim için polenlerde önemlidir. Ara?t?rmalarda al?nan sonuca göre çiçek polenleri ince barsak mukozas?nda dola??m? hareketlendirir. Dahas? bal? yedikten 20 dk. Sonra ba??rsak cidar?n?n ba????kl?k sistemini kuvvetlendiren ve besinler yoluyla al?nan zararl? maddelerin etkisinden koruyan maddeler barsakta serbest b?rak?lmas?nda etkili olur .Balda ayr?ca vücudun ancak az miktarda üretebildi?i Chocin maddesi vard?r. Bu nedenle bu madde vücuda günde iki,üç gram verilmelidir. Chocin karaci?erin ya? metabolizmas?n? ayarlar ve bu organ?n ya? ba?lamas?n? önler. (http://www.genetikbilimi.com/genbilim/dogalilacbal.html)

Amerikan Dental Ara?t?rmalar Birli?inin ?llinois Chicago da düzenlenen ‘Oral Sa?l?k ?çin Yararl? Yiyecekler’ konulu sempozyumda, bal?n di? çürü?ünü önledi?i ortaya konmu?tur.Yeni Zelenda Waikata Üniversitesi Biyokimya uzman? Bal Ara?t?rma Ünitesi ba?kan? Doç. Dr.Peter Molan di? çürü?ünden sorumlu bakterilerden Streptococcus mitis, Streptococcus Sabrinus ve Lactobacillus casii'nin ürettikleri asit miktar?n? bal?n önemli ölçüde azaltt???n? belirtmi?tir. Bu durumun bal?n dental plaktaki dextran üretimini engelledi?inden kaynakland??? ve baldaki bir enzimin Hidrojen Peroksit üretti?i görülmü? bunun bal?n antibakteriyel etkisini art?raca??n? böylece di?etinin enflamatuar enfeksiyonlar?n?n tedavisinde bal?n bu etkisinden faydalan?labilece?i bildirilmi?tir. Anti enflamatuar kompenentleri sayesinde ?i?li?i ve a?r?y? azaltan özelli?i ile bal?n yaralar? iyile?tirme konusunda mükemmel +bir sonuç verdi?i saptanm??t?r. (http://www.dentalgazete.com/)

Rota Virüs, E.Coli, Salmenalla gibi mikroorganizmalar?n sebep oldu?u, ani ishal ve kusmalarla ba?layan AKUT GASTROENTER?T’in y?lda 0-5 ya? aras? 500 milyon çocu?u ölümle tehdit etti?i belirtilmektedir. Son elli y?ld?r ishalli hastalara serum tak?l?yor, hasta damar yoluyla tedavi ediliyordu. Bunun p?ht? olu?mas? ve herhangi bir damar? t?kamas? gibi sak?ncalar?n?n oldu?u belirtilmektedir. Son zamanlarda Oral Rehidratasyon mayil denen ?ekerli, tuzlu solüsyonlar ile çok iyi netice elde ettiler. ?shalli bir çocu?un aç b?rak?lmas? çocu?un ölmesine sebep olabilir.Oral tedavi Dünya Sa?l?k Te?kilat? taraf?ndan bütün dünyaya asr?n bulu?u olarak tavsiye edilmi? olup Br?tish Medical Journal adl? dergide yay?nlanan bir makalede de ?eker yerine bal kullanmay? tavsiye etmi?tir. (Mustafa ÖZER,Alternatif t?p ve ?ifa sofras?,?STANBUL)

Yukar?da birkaç örne?i verilen pekçok bilimsel ara?t?rmalar sonucunda Bal gerek içinde bar?nd?rd??? vitaminler ve minerallerle gerekse yap?sal özellikleri sebebiyle insanlar için tam bir ?ifa kayna?? oldu?u tespit edilmi?tir. Yakla??k bal?n 500 hastal??a faydal? oldu?u belirtilmi?tir. ??te Bal?n faydalar?ndan birkaç?:

?Y? B?R KORUYUCUDUR: Antibakteriyel özelli?inden dolay? içinde birçok g?da bozulmadan saklanabilir.

M?DEYE KUVVET VER?R: Baldaki ?eker emilimi en kolay olan ?eker olmas? ve Hazm? gerektirmedi?inden kolayca kana geçer. Ve midedeki fazlal?klar? d??ar? atar.

KANSIZLI?I G?DER?R: Kan yap?c? özelli?inin yan?nda hastal?ktan yeni kalkm??lara kuvvet verir.

DAMARLARI AÇAR: Di?er ?ekerlerin oksine okisjen ile reaksiyona girdi?inde tam yanma meydana geldi?i için kanda daha az at?k madde b?rak?r. Kalp adelesine faaliyet ve zindelik vermesiyle Kalp Hastalar?na faydal?d?r.

ROMAT?ZMA:Romatizmal hastal?klarda haricen kullanmak hastay? k?sa sürede iyile?tirir.

ALERJ?: Alerjik vak?alarda pahal? ve zahmetli tedavilerin yerini alacak bir alternatif tedavidir.

A?RI D?ND?R?C?: Bal?n bilhassa buhar? a?r? ve s?z?y? birkaç dakika içinde dindirmeye ba?lar.

??TAH AÇICI: ?htiva etti?i A,B,C, ve di?er vitaminler ve mineraller insana zindelik verir.

DO?AL D?? MACUNU: Di?er tatl? ve meyvelerin z?tt? bal di?leri ve di? etlerini temizleyip parlatan bir macundur. Di?leri ve di? etlerini mikroplardan korur,a??zdaki yaralar? tedavi eder.

KABIZLIK: Bilhassa s?cak bal ?erbeti kab?zl??? k?sa sürede geçirir.

???MANLIK: Bal içerdi?i enzimler sebebiyle ?i?manl??? önler. Bilhassa ?l?k bal ?erbetinin zay?flat?c? özelli?i vard?r.

YARA ?LT?HAP G?DER?R: Bugün modern t?pta ameliyat yaralar?nda bal kullan?ld??? bilinmektedir. Cavanagh ve BEAZLEY adl? ara?t?rmac?lar bal?n laboratuar ?artlar?nda özellikle bo?az iltihaplar?nda kendini gösteren Kalbi Tutacoli mikroplar? ile Candida Albicans isimli mantarlar üzerinde bal?n etkili oldu?unu gözlüyorlar. ?nhibin mikroplar?n üremesini de önler.

BALGAM SÖKTÜRÜR: Balgam? keser vücudun pis rutubetini giderir.

GÖZE FAYDALIDIR: Gözün görme gücünü artt?r?r. Nar suyu ile kar??t?r?l?p göze sürme gibi çekilirse gözün keskin görmesini sa?lar.

KARIN A?RISI: Kar?n a?r?s?n? geçirir. Bal ?erbeti kar?n a?r?lar?n? çok k?sa bir sürede dindirir.

?DRAR: Söktürür. Mesane yollar?n? temizler. ?ltihab?n? giderir.

KÖPEK ISIRMASI’na kar?? faydal?d?r. Köpek ?s?r?nca bal ?erbeti içilir. Ve köpe?in ?s?rd??? yere bal sürülür.Kuduz ihtimaline kar?? t?bbi tedbirler ayr?ca al?nmal?d?r.

C?LD? GÜZELLE?T?R?R: Vücud bal ile o?ulursa cilt yumu?ar. Bitleri öldürür.

SAÇLAR’ ? besler. Saça sürülürse saçlar? yumu?at?r. Besler,uzat?r,parlakl?k ve canl?l?k kazand?r?r.

NEZLE’yi geçirir. Bal limonla veya sütle içilirse nezle için çok faydal?d?r.

VEREM: Özellikle çiçek bal? gül ile kar??t?r?l?p sabah ak?am yenirse akci?er yaralar? ve vereme çok faydal?d?r.

YANIKLAR: Bal zeytinya?? ve gres ya??yla kar??t?r?l?p yanan yerlere sürülürse ac?,s?z? çekilmez. Yan?k k?sa sürede iyile?ir. Yan?k izi kalmaz.

VAR?S’e faydal?d?r. Bal vücudda olan olan varis ve varis yaralar?na masaj yap?larak sürülürse çok faydal?d?r.

KARAC??ER: Bal karaci?er ve gö?sü temizler. Baldaki ciholin karaci?erin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan ya??n giderilmesi için harekete geçirir.

SARILIK: Balla salatal?k rendelenerek yenirse susuzlu?u giderir. Kan? temizler. Sar?l??? k?sa sürede iyile?tirir.

TERLEME’yi giderir. Bal mumu ile birlikte birkaç gün sak?z gibi çi?nenirse burun t?kan?kl??? ve bundan dolay? meydana gelen terlemeyi giderir.

?SHAL’i durdurur. So?uk bal ?erbeti ishale çok faydal?d?r. K?sa sürede durdurur.

ALACA: Alaca hastas? olanlar en az iki-üç ay sabah aç karn?na bir su barda?? bal ?erbeti içerse ?ifa görür.

KOLESTOL’ü dü?ürür. Yata??n? ?slatan çocuklar için gayet faydal?d?r. ?LAÇLARIN YAN TES?R?’ni önler. Zararlar?n? nötüre eder. AKNE için iki çorba ka???? bal iki çorba ka???? süt limon suyundan olu?an kar???m?n sürülmesi faydal?d?r. Büyüme ça??ndaki çocuklar?n ZEKA GEL???M?’ne az?msanmayacak derecede olumlu etkisi vard?r. Ayr?ca önemli ölçüde C?NSEL GÜCÜ artt?r?c? özelli?i vard?r.

*Daha önce ki?isel sitemde yay?nlad???mda çok fazla okuyucu ve buna paralel olumlu tepki alan bu yaz?n?n kayna??n? maalesef hat?rlam?yorum. Internet’te yapt???m ara?t?rmada 2 farkl? sitenin bu yaz?y? (muhtemelen) benden alarak kulland???n? gördü?üm için e?er do?ru kayna?? bilen varsa yaz?ya eklemekten memnuniyet duyar?m.