Bal Nedir? Organik Bal Balın Faydaları Karakovan Balın Tarihçesi Arı Sütü Kur'an da Bal ve Arılar Polen

Karakovan son derece büyük, yuvarlak þekilde geliþmiþ olan kestane ve ýhlamur aðacýnýn gövdelerinde içler elle oyularak imal edilir. Standartlarý imal edilecek olan aðaç gövdesinin boyutuna göre deðiþir. Standart boyutlarý genellikle 50 ile 60 cm çapýnda 80 ile 100cm uzunlukta dýr. Kovan yapýlacak olan kütüðün içi oyularak, güzelce düzeltildikten sonra arka ve on taraflarýna yine ayný aðaçtan kapaklar takýlýr. Ön kapak sabit olup 7-8 adet arýnýn rahat girebileceði þekilde delikler açýlýr. Arka kýsmýn kapaðý ise açýlabilir bir þekilde monte edilir. Çünkü arýlarýn bakýmý ve bal alým iþlemi burdan yapýlýr. Karakovanlar bu bölgede hava þartlarý sert geçtiðinden Kafkas arýsý için oldukça elveriþli bir barýnaktýr. Kara kovanlar bölgede ya yüksek aðaçlarýn dallarýna (bunlar gürgen, ýhlamur ve kestane aðaçlarýdýr yaklaþýk yükseklikleri 30-40 mt arasýnda deðiþir), ya da kaçkar daðlarýndaki yaylalarda yüksek kayalýklarýn oyuklarýna yerleþtirilir. Bölgede Kaçkar Karakovan Balýnýn kýymetini bilen ve bal ile beslenmeyi seven Boz Ayý'larýn  oluþu ve arýlarýn kendilerini bu tehlikeye karþý daha güvende hissettiklerinden böyle yerler seçilmektedir.